Hoe verder met de zienswijzen op het projectplan Waterwet

11-02-2021
87 keer bekeken

Dijken houden het water tegen, zodat mensen veilig er achter kunnen wonen, werken en recreëren. Daarom moeten ze sterk zijn en blijven. Nu en straks. Delen van de Waaldijk tussen Wolferen tot aan Sprok moeten we verbeteren zodat deze voor de toekomst voldoende veilig is. Het gehele dijktraject is ongeveer 15 kilometer lang. Hiervan valt 13,2 kilometer binnen het dijkversterkingsproject. Wil je op de hoogte blijven? Maak dan eenmalig inloggegevens aan.

Het projectplan Waterwet over het nieuwe dijkontwerp heeft van 2 oktober tot en met 13 november 2020 ter inzage gelegen. Iedereen kon hier formeel op reageren door een zienswijze in te dienen. We ontvingen 35 zienswijzen. In het diagram de thema's waarover de zienswijzen gaan.

Hoe nu verder?

Zienswijzen op de ontwerpbesluiten oor de dijkversterking kunnen leiden tot aanpassing van het definitieve plan. Daarom volgen we een zorgvuldig proces voor de beantwoording:

  1. Alle indieners van een zienswijze hebben inmiddels een ontvangstbevestig ontvangen.
  2. Momenteel beoordelen we de zienswijzen en maken een concept antwoord die we verwerken in de zogenaamde Nota van Antwoord. Hierin staan overigens geen namen en adressen van de indieners. 
  3. Het Algemeen Bestuur van het waterschap stelt het definitieve projectplan Waterwet vast inclusief de Nota van Antwoord. Dit is op 23 april 2021.
  4. Daarna ontvangen alle indieners van de zienswijzen een brief van de provincie Gelderland met daarin de individuele beantwoording van de ingebrachte punten.
  5. De provincie neemt een goedkeuringsbesluit. Dit is naar verwachting in juli 2021.
  6. Daarna ligt het projectplan Waterwet en alle bijbehorende stukken weer zes weken ter inzage. Deze terinzagelegging is bedoeld voor iedereen die vindt dat de beantwoording van de zienswijze niet afdoende is en kan dan een beroep instellen.
  7. Hierna zijn alle stukken onherroepelijk en kan de uitvoering starten.

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen